چهارشنبه، 18 تیر 1399

خوراک و محصول

 • نام طرح :
  طرح جمع‌آوری گازهای گلخانه دی اکسید کربن و تولید اوره منطقه عسلویه
 • محل احداث :
  فاز اول در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عسلویه که از شمال به بزرگراه عسلویه به کنگان، از جنوب به پتروشیمی زاگرس، از شرق به پتروشیمی پردیس و از غرب به پتروشیمی نوری واقع شده است.
 • مساحت زمین:
  11 هکتار
 • صاحب لیسانس:
  استامی کربن هلند، کیتی ایتالیا
مشخصات طرح
مشخصات طرح
دی اکسید کربن
منابع تامین خوراک میزان خوراک (هزار تن در سال) درصد خلوص % (میزان ppm) H2S
پارس 220-245 97 1/103- 6/883
فرساشیمی 134-182 85 -
پارسیان سپهر 220-549 93 180
مروارید 174-238 91 -
میزان دی اکسید کربن مورد نیاز 808 هزار تن در سال