چهارشنبه، 18 تیر 1399

اطلاعات سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری
دوره ساخت 4 سال -
دوره بهره‌برداری 20 سال -
برآورد هزینه‌های ثابت طرح 265 میلیون یورو -
هزینه شارژ اولیه آمین و کاتالیست 5.5 میلیون یورو -
قیمت یورو 112135 ریال ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ارز در ﺗﺎرﻳﺦ 98/02/15 در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﻨﺎ
قیمت دلار 92398 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﺑﺮ آورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژی وﻳﻮﺗﻴﻠﻴتی 23 میلیون یورو ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺮخ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻮﺗﻴﻠﻴتی در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ در ﺳﺎل 97 (ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاری ﺑﺎ ﻧﺮخ دﻻر می ﺑﺎﺷﺪ)
ﺑﺮ آورد ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﻮراک آﻣﻮ ﻧﻴﺎک وﮔﺎز ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ 80 میلیون یورو -
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ 1188000 تن 330 روز ﻛﺎری
ﺳﺎل دﺳﺖ ﻳﺎبی ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری -
هزینه شارژ اولیه آمین و کاتالیست 5.5 میلیون یورو -
ﻧﺮخ ﻓﺮوش اوره 195 $/T ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻔﺘﻪ منتهی ﺑﻪ 98/02/08 ﺑﺮ اﺳﺎس اﻋﻼم دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺎﻳﻴﻦ دستی ﭘﺘﺮوﺷﻴمی
ﻧﺮخ ﺧﺮﻳﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎک 135 $/T
ﻓﺮوش در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ 190 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو
اطلاعات سرمایه گذاری
ﺷﺮاﻳﻂ وام
درصد سهام 80%
نرخ بهره 5%
دوره تنفس 1 سال
دوره ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ 5 سال
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻌﻬﺪ 0.50%
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ 0.15%
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺠﺎری
دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ 4 سال -
ﻧﺮخ ﺑﺎزده داخلی ﻃﺮح 18% - -
ﻧﺮخ ﺑﺎزده داخلی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار 30% - -
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ 110 میلیون یورو حدودا
ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮل 106 یورو ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی مالی
ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺻﻞ و ﺑﻬﺮه وام 55 میلیون یورو حدودا
اطلاعات سرمایه گذاری